Kolejna edycja Nowej drogi rozpoczęta!

Stowarzyszenie POSTIS  w partnerstwie z Europejską  Platformą Edukacyjną sp. z o.o. rozpoczyna  realizację projektu  „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWR.01.03.01- IP.03-00-002/15. Projekt  jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest  podniesienie  aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 40 młodych osób z  16 województw w wieku 18-24 lat o niskich kwalifikacjach należących do grupy NEET  tj. osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu  i w szkoleniu  opuszczających zakłady karne  lub areszty śledcze  (do roku po opuszczeniu jednostek penitencjarnych) poprzez podniesienie ich potencjału osobistego, wsparcie wspomagające wejście na rynek pracy oraz dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Projekt będzie realizowany  od 1 lipca 2016 roku do 31 stycznia 2018 roku. Planuje się, że po opuszczeniu programu 15 osób o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie, 30 osób weźmie udział w stażach zawodowych i 20 osób w szkoleniach  prowadzących do nabycia , podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wartość projektu wynosi: 688 132, 50 zł,  dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 584 912, 63 zł.