Projekt „ Nowa Droga – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze – II edycja” to dalszy ciąg I edycji tego projektu, który był realizowany od czerwca 2016 r.  do czerwca 2018 r.

II edycja jest  realizowana przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach Osi priorytetowej I:  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

I i II edycja NOWEJ DROGI  jest  kontynuacją autorskiego projektu wdrażanego przez Stowarzyszenie POSTIS od 2013 r. W 2012 r. – wspólnie z Aresztem Śledczym w Lublinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie oraz Europejską Platformą Edukacyjną w Lublinie –  pod nazwą  „ Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”

Podręcznik Nowa Droga (kliknij)

NOWA DROGA to propozycja skutecznej metody umożliwiającej powrót na rynek pracy byłych więźniów do 29 roku życia.

W ramach innowacji został opracowany model  postępowania z byłymi więźniami, który  składa się z czterech etapów:

  1. przygotowanie osadzonego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym do udziału w projekcie,
  2. piesza wyprawa byłego więźnia –  po opuszczeniu jednostki penitencjarnej –  szlakiem św. Jakuba w towarzystwie opiekuna 900 km. lub 350 km.
  3. szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe byłego więźnia oraz  staż zawodowy u pracodawcy,
  4. podjęcie przez byłego więźnia pracy zawodowej.

Do lipca 2018 r.  w projekcie wzięło udział  63  byłych więźniów  z jednostek penitencjarnych   w Polsce. W II edycji projektu planujemy kolejne 32 wyprawy.

NOWA DROGA  posiada patronaty:  Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Województwa Lubelskiego, Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego, Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Lublinie.