Projekt „ Nowa Droga – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze” jest realizowany przez Stowarzyszenie POSTIS w partnerstwie z Europejską Platforma Edukacyjną  od 1 lipca 2016 r. w ramach Osi priorytetowej I:  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest kontynuacją autorskiego projektu NOWA DROGA  wdrażanego przez Stowarzyszenie POSTIS od 2013 r. W 2012 r. – wspólnie z Aresztem Śledczym w Lublinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie oraz Europejską Platformą Edukacyjną w Lublinie –  został opracowany model postępowania z byłymi więźniami w ramach projektu „ Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”

Podręcznik Nowa Droga (kliknij)

Opracowany model  składa się z czterech etapów:

  1. przygotowanie osadzonego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym do udziału w projekcie,
  2. piesza wyprawa byłego więźnia –  po opuszczeniu jednostki penitencjarnej –  szlakiem św. Jakuba w towarzystwie opiekuna,
  3. szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe byłego więźnia oraz  staż zawodowy u pracodawcy,
  4. podjęcie przez byłego więźnia pracy zawodowej.

NOWA DROGA to propozycja skutecznej metody umożliwiającej powrót na rynek pracy byłych więźniów do 29 roku życia.

Dotychczas w projekcie wzięły udział osoby  z jednostek penitencjarnych z Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej w Lublinie, Rzeszowie, Olsztynie  i Poznaniu.

Projekt ma zasięg ogólnopolski.  W latach 2013-2016 w projekcie wzięło udział 29 byłych więźniów, w 2017 roku  planujemy objąć wsparciem kolejne 33 osoby.

NOWA DROGA  posiada patronaty:  Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Województwa Lubelskiego, Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego, Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Lublinie.